گیاه البرز
'گیاه البرز'

قارچ کش راکسیل ( تبوکونازول اف اس) | عرضه قارچ کش کشاورزی

قارچ کش راکسیل

قارچ کش راکسیل ( تبوکونازول اف اس) قارچ کش راکسیل راکسیل ( تبوکونازول اف اس) آریا 6% مایع قابل انتشار برای ضدعفونی بذر Tebuconazole Aria 6% FS قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده Systemic Fungicide With Protective, Curative & Eradicative Action مدیریت کاربرد: ⦁ راکسیل قارچ …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش فولیکور ( تبوکونازول ) آی دبلیو | عرضه انواع قارچ کش

قارچ کش فولیکور ( تبوکونازول ) آی دبلیو

قارچ کش فولیکور ( تبوکونازول ) آی دبلیو قارچ کش فولیکور فولیکور ( تبوکونازول ) آی دبلیوآریا 25% امولسیون، روغن در آب   Tebuconazole Aria 25% EW قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده Systemic Fungicide With Protective, Curative & Eradicative Action مدیریت کاربرد: ⦁ · فولیکور قارچ …

توضیحات بیشتر »

حشره کش دیکلرووس آریا 50% مایع امولسیون شونده | عرضه سم کشاورزی

حشره کش دیکلرووس

حشره کش دیکلرووس دیکلرووس آریا دیکلرووس آریا 50% مایع امولسیون شونده Dichlorvos Aria 50% EC حشره کش با اثر تماسی، گوارشی، تدخینی و نفوذی Insecticide With Contact, Stomach & Fumigant Action مدیریت کاربرد: ⦁ دی کلرووس حشره کشی از گروه ارگانوفسفات ها می باشد. ⦁ دیکلرووس دارای اثر ضربه ای …

توضیحات بیشتر »

حشره کش دیپترکس ( تری کلرفن ) | فروش انواع سموم گیاهی

حشره کش دیپترکس

حشره کش دیپترکس حشره کش دیپترکس ( تری کلرفن ) Trichlorfon Aria 80% WP حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی Non-systemic Insecticide With Contact & Stomach Action   کاربرد سم گیاهی دیپترکس: ⦁ دیپترکس حشره کشی از گروه ارگانوفسفات ها می باشد. ⦁ دیپترکس دارای اثر ضربه …

توضیحات بیشتر »

حشره کش اتیون | فروش انواع حشره کش کشاورزی

حشره کش اتیون

حشره کش اتیون اتیون آریا اتیون 47% مایع امولسیون شونده Ethion 47% EC حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی Non-systemic Insecticide / Acaricide With Contact Action مدیریت کاربرد: اتیون حشره کشی از گروه ارگانو فسفات ها می باشد. اتیون دارای خاصیت گیاهسوزی در برخی از ارقام …

توضیحات بیشتر »